Protecția Datelor cu Caracter Personal

OTP Bank S.A., este înregistrată în calitate de Operator de date cu caracter personal sub numărul 0000008 la Centru Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în conformitate cu prevederile Legii Nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Orice persoană care vizitează site-ul www.otpbank.md şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal băncii, îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către bancă în vederea efectuării studiilor de piaţă sau transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; realizării de către bancă a operaţiunilor de recrutare de personal (a se vedea pagina „Cariera”); soluţionarea de către bancă a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate băncii (a se vedea pagina „Sugestii şi reclamaţii”).

Banca va prelucra datele/informaţiile și va păstra confidențialitatea acestora conform prevederilor Hotărîrii de Guvern Nr. 1123 din 14-12-2010 privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislație.

Pentru păstrarea confidenţialităţii datelor personale şi a securităţii activităţii desfăşurate online, vă recomandăm să nu comunicaţi informaţii detaliate referitoare la identitatea personală, conturile sau alte produse şi servicii bancare deţinute, decât în situaţii bine justificate şi cu verificarea autenticităţii paginilor accesate.

În cazurile în care solicitaţi online produse sau servicii bancare din partea OTP Bank, vă rugăm să verificaţi autenticitatea paginilor în care completaţi datele cu caracter personal sau financiar, prin consultarea valabilităţii certificatelor de server şi a adresei Internet la care acestea sunt localizate.

Subiectul datelor cu caracter personal are drepturile de: acces și intervenție asupra datelor personale, opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale și acces la justiție. Banca utilizează și prelucreză. datele personale: Nume, Prenume, Datele din buletinul de identitate și Fotografia personală și le stochează pe un termen stabilit în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea Nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și respectând prevederile Legii Nr. 133 din 08.07.2011, în scopuri determinate, explicite și legitime:

  1. accesarea serviciilor prestate de Bancă;
  2. asigurarea unei comunicări continue, inclusiv transmiterea, direct sau prin intermediul unor terți, informațiilor despre produse, servicii și activități ale Băncii și/sau ale partenerilor săi;
  3. utilizarea în campanii promoționale, de marketing și publicitate în scopul promovării produselor și serviciilor Băncii, utilizând resurse informaționale precum www.otpbank.md, Facebook, Linkedin, Instagram, alte rețele sociale;
  4. efectuarea de către Bancă a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile și activitățile Băncii, actuale sau viitoare;
  5. expedierea corespondenței comerciale și aferente soluționării reclamațiilor la adresa indicată.

OTP Bank S.A., înregistrată la 24.05.2001 în Registrul de Stat al persoanelor juridice cu numărul de identificare de stat – codul fiscal (IDNO) 1002600006089, și activează în baza licenței Seria A MMII nr. 004500 emisă la 31.01.2018 pe un termen nedeterminat de Banca Națională a Moldovei, adresa juridică bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81/A, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova, adresa email pentru alerte aferent protecției datelor cu caracter personal: alerte.conf@otpbank.md.